Economy Karts  Economy Karts   
POSCar #DriverDivisionPoints 5/19Total
143Tom SennottEconomy Kart2575
21William SimpsonEconomy Kart2261
38Frank PittmanEconomy Kart2346
41Joe HightowerEconomy Kart23
59Josh BoutwellEconomy Kart22