Economy Karts  Economy Karts   
POSCar #DriverDivisionPoints 9/15Total
143Tom SennottEconomy Kart23196
21William SimpsonEconomy Kart22163
38Frank PittmanEconomy Kart25142
41Joe HightowerEconomy Kart23
59Kerry WilsonEconomy Kart23
69Josh BoutwellEconomy Kart22
72xRodney WaldenEconomy Kart00